Search Result of "“wa”"

About 78 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยน้ำว้าบด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดนตรีซาไก กรณีศึกษา ตำบลนาทอน อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล

ผู้เขียน:Imgทยา เตชะเสน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มที่ 51 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจำรัส สืบศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายเจษฎา เจียระนัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชศักดิ์ จันทรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

1234