Search Result of "ไอโซฟลาโวน"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น 9 (เพิ่มเติม): อิทธิพลของอันตรกิริยาระหว่างสารประกอบไอโซฟลาโวนส์กับเปบไทด์นมต่อคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและแคลเซียมเปบไทด์ที่ละลายได้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิศวกรรมโปรตีนในเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสเพื่อการสลายไอโซฟลาโวนกลูโคไซด์จากถั่วเหลือง

ผู้เขียน:Imgจิรสุดา สำเภา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgNattanan Panjaworayan, Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgดร.วนิดา ปานอุทัย, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาในการแช่น้ำทที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไอโซฟลาโวนในถั่วเหลือง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณกรดแกมม่าแอมิโนบิวทิริก (GABA) และไอโซฟลาโวน(Isoflavone) ในเต้าเจี้ยว และวิธีการเพิ่มปริมาณ

Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของไอโซฟลาโวนในถั่วเหลืองอบแห้งระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งสำหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ:กรณีศึกษาไอโซฟลาโวนและวิตามินอี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:IFT10 - IFT Annual Meeting & Food Expo

หัวเรื่อง:ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อการเปลี่ยน isoflavone glucosides เป็น aglycones ใน เจิร์มถั่วเหลืองด้วย เอ็นไซย์ glucosidase

Img

Researcher

นางสาว จรรยา แสงเขียว

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เคมี

Resume

Img

Researcher

นางสาว นราพร พรหมไกรวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว

Resume

Img

Researcher

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาข้าวและธัญพืช/พืชหัว ผัก, งานพัฒนาผลิตภัณฑ์, งานแปรรูปอาหารและไม่ใช่อาหาร, การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:beta-glucosidase, protein engineering, molecular biology, enzymology, elastic fibre

Resume

123