Search Result of "ไส้เดือนทะเล"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประชาคมไส้เดือนทะเลบริเวณแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดพังงาภายหลังเหตุการณ์สึนามิ

ผู้เขียน:Imgชนกพร จันทรขันตี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgBamroongsak Chatananthawej, Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาพัฒนาการใช้ไส้เดือนทะเลในครอบครัว Capitellidae เพื่อเป็นตัวบำบัดมลพิษของดินในระบบการเลี้ยงกุ้งกุลาดำปัจจุบัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ต่อความชุกชุมและการแพร่กระจายของไส้เดือนทะเล ในลำคลองที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของไส้เดือนทะเลสกุล Capitella ในการปรับปรุงคุณภาพดินจากบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ประมงอุดมรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแพร่กระขจายและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง คุณภาพดินโดยไส้เดือนทะเลบางชนิด

ผู้เขียน:Imgชุติมา ขมวิลัย

ประธานกรรมการ:Imgนายสุธรรม สิทธิชัยเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สาหร่ายทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไส้เดือนทะเลสกุล Capitella

ผู้เขียน:Imgณัทธิยา ชำนาญค้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสัณฐานวิทยาและระบบสืบพันธุ์ของไส้เดือนทะเล Capitella capitata

ผู้เขียน:Imgเกษม คงนิรันดรสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาและอนุกรมวิธานของไส้เดือนทะเล บริเวณป่าชายเลน จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgจิรประภา บริรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประชาคมไส้เดือนทะเลและอนุกรมวิธานของวงศ์ Spionidae บริเวณแหล่งหญ้าทะเล หาดทุ่งทางนำ จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgวฤชา ประจงศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวันทนา อยู่สุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษโลหะหนักและน้ำมัน , Marine Pollution and Ecology

Resume

12