Search Result of "ไส้เดือนดิน"

About 61 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากไส้เดือนดิน (Perionyx excavatus) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน สวทช.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาธาตุอาหารในปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินสายพันธ์ Eudrilus eugeniae (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234