Search Result of "ไวรัส"

About 629 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ratchanee Hongprayoon, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

เฮอร์ปีส์ไวรัส: มหัตภัยเงียบในช้าง (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงกวา (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประสาทพร สมิตะมาน

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมและแคทลียาต้านทานโรคไวรัสดอกด่าง โดย RNAi Technology (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤษณา พินิจ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...