Search Result of "ไรแดง"

About 17 results
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:51 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ไรแดง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 51 10 ภูมิปัญญาแผ่นดิน ไรแดง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: dhKr2bGQXVQ
Updated: 2012-11-21T22:21:43.000Z
Duration: 294 seconds


Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษของอนุภาคเงินระดับนาโนต่อสาหร่ายสีเขียว (Chlorella sp.) ไรแดง (Moina macrocopa) ปลาตะเพียนเงิน (Barbonymus gonionotus) และหนอนแดง (Chironomus spp.)

ผู้เขียน:Imgมณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรัฐชา ชัยชนะ, Imgดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบอาหารในการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) (Neuroptera: Chrysopidae) และการศึกษาการเพาะเลี้ยงเพลี้ยแป้งชบา Maconellicoccus hirsutus (Green) (Homoptera: Pse

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการกินของมวนตัวห้ำ Orius maxidentex Ghauri (Hemiptera: Anthocoridae)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในการเพาะเลี้ยงไรแดง

ผู้เขียน:Imgปภัสสราภา ลม้ายศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของไรแดงมะม่วง Oligonychus mangiferus (Rahman และ Sapra ) และการป้องกันกำจัดด้วยสารสกัดจากพืช

ผู้เขียน:Imgชุติมา แสงสีจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การอนุบาลลูกปลาแรดวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูป ที่เคลือบและไม่เคลือบผิวด้วยไข่เปรียบเทียบกับ ไรแดงและรำข้าว

ผู้เขียน:Imgสุทัศน์ เผือกจีน

กรรมการวิชาเอก:Imgวิมล จันทรโรทัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้หนอนจิ๋วทดแทนโรติเฟอร์และไรแดงในการอนุบาลลูกปลาม้าลายวัยอ่อน (Brachydanio rerio Hamiton-Buchanan, 1822)

ผู้เขียน:Imgพรพรรณ พุ่มพวง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของ EM ที่มีต่อไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ไรสนิมส้ม Phyllocoptruta oleivora (Ashamead) และไรเหลืองส้ม Eotetranychus cendanai (Rimando)

ผู้เขียน:Imgมานิตา คงชื่นสิน, ImgTewin Kulpiyawat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effect of EM 5 on African red mite, Eutetranychus africanus (Tucker) Citrus rust mite, Phyllocoptruta oleivora (Ashamead) and Citrus yellow mite, Eotetranychus cendanai (Rimando) were examined in the laboratory of Entomology and Zoology Division. This study was made to determine the possibility of developing some effective microorganisms to control the important citrus mites. The EM 5 mixture including30% ethyl alcohol, acetic acid and molasses were diluted with water into 5 concentrations : 100, 75. 50, 25 and 12.5%. The pure mixture excluded EM and a recommended acaricide, propargite 0.045% were included to test the toxicity on these as well. All treatments were evaluated by use of the leaf disc-dip technique. The residual actions on mite mortality were determined 24, 48, 72 and 96 hours after treated. Excluded the errors of this experiment, the result would conducted on 48 hours after treated, The mite mortality treated with propargite 0.045% was one hundred percentage which was non significantly different from mixture plus EM 100% and mixture without EM 100%. Because the 100% mixture with and without EM gave the some effect on mite mortality, the result was concluded that the toxicity to mite was not caused by EM. They might be killed due to the compounds in mixture, such as acetic acid, ethyl alcohol or due to the very high sticky of molasses.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 5, Jan 96 - Dec 96, Page 97 - 103 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สิ่งมีชีวิตที่เกาะบนตัวไรแดง Moina macrocopa (STRAUS) และไรน้ำเค็ม ( Artemia sp. )

ผู้เขียน:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Epibionts on water flea Moina macrocopa (STRAUS ) and brine shrimp, Artemia sp. in Bangkok was investigated from October, 1988 through September, 1989. The mycelium of unidentified fungus, sporangium of Fusarium sp., protozoa, Epistylis sp. and rotifer, Brachionus rubens were found on the body surface and appendages of water fleas. Filamentous bacteria and prtozoa, Zoothamnium sp. were found on egg shell, nauplius larva and adult of brine shrimp. Infested brine shrimp with bacteria and protozoa were found more frequently on egg shell and adult than they were found in the nauplius larva. The presence of Zoothamnium sp., Epistylis sp. and filamentous bacteria are important as they are known to cause extensively mortality in post larva of shrimps.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 4, Oct 90 - Dec 90, Page 457 - 466 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสกุล Aglaia ที่มีต่อไรแดงแอฟริกัน (Eutetranychus africanus Tucker.)

ผู้เขียน:Imgพจนา เล้าสุทธิพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgมานิตา คงชื่นสิน, Imgนางสาวกมลพรรณ มินจ้อย

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยเชื้อจุลินทรีย์, พิษวิทยาของสารฆ่าแมลง

Resume