Search Result of "ไรตัวห้ำ"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการควบคุมไรขาวพริกบนต้นพริกโดยไรตัวห้ำ 2 ชนิด ในโรงเรือน และ ในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย

หัวเรื่อง:ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน

Img

ที่มา:การประชุมแถลงผลงานวิจัยเรื่องงานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจ

หัวเรื่อง:วิธีการเพาะเลี้ยงไรขาวและไรตัวห้ำเพื่อเพิ่มจำนวนในห้องปฏิบัติการ

Img

งานวิจัย

โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก(Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็นไปได้ของศัตรูธรรมชาติบางชนิดที่พบมากต่อการควบคุมไรขาวในพริก (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Pathogenicity of additional strains of Photorhabdus and Xenorhabdus (Enterobacteriaceae) to the mushroom mite Luciaphorus perniciosus (Acari: Pygmephoridae)

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นางสาว อัจฉริยา ปราบอริพ่าย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้สถิติวิเคราะห์ในทางสังคมศาสตร์และการทดลองทางวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Acarology, Morphology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศน์วิทยาและประสิทธิภาพในการกำจัด ไรเหลืองส้ม Eotetranychus cendanai Rimando โดยไรตัวห้ำ Amblyseius longispinosus (Evans)

ผู้เขียน:Imgฐิติมา ทองทับ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประภารัจ หอมจันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี "วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชน" 13-15 มีนาคม 2549

หัวเรื่อง:ไรตัวห้ำ Amblyseius cinctus Corpuz and Rimando และการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมไรขาว (Polyphagotarsonemus latus (Banks) ในพริก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของไรตัวห้ำ Amblyseius longisponosus (Evans) (Acari:Phytoseiidae) ในการควบคุมไรขาวพริก Polyphagotarsonemus latus(Banks)(Acari:Tarsonemidae) โดยชีววิธี

ผู้เขียน:Imgศุภวัลย์ คงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกวิศร์ วานิชกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, Imgดร.นุชรีย์ สิริ, Imgดร.ประภัสสร บุษหมั่น, Imgดร.วริภัส อารีกุล, Imgดร.อำมร อินทร์สังข์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (27) ประชุมวิชาการ (17) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)