Search Result of "ไร"

About 5780 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตการดูดกินธาตุอาหาร ปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตถั่วฝักยาวไร้ค้างที่ปลูกในระบบปลูกพืชไร้ดิน (2018)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง

หัวเรื่อง:เมลาไนซ์เซชั่นและการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลอ๊อกซิเดสของตัวอ่อนด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis, ที่ฉายรังสีแกมมา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img

งานวิจัย

Mona Rice (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจรัล เจตนะจิตร

แหล่งทุน:สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และบริษัทเฟมไบโอเทค

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Bacillus amyloliquefaciens KPS46 ชักนำให้ถั่วเหลืองเกิดการต้านทานโรคด้วยการสร้าง salicylic acid เพิ่มขึ้นภายใต้การผลิตพืชระดับฟาร์ม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โปรตีนที่ควบคุมโดยยีน rpfF ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสามารถของ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการก่อให้เกิดโรคใบจุดนูนบนถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:บทบาทของยีนที่เกี่ยวข้องกับแฟลกเจลลาและพิไลของเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ในการเคลื่อนที่ สร้างไบโอฟิล์ม และความรุนแรงโรคใบจุดนูนบนถั่วเหลือง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การพบยีน luxR Homolog ในเชื้อ Xanthomonas axonopodis pv. glycines ที่ช่วยในการก่อให้เกิดโรคกับถั่วเหลือง

Img

ที่มา:ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดแมลงในแปลงข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อจดสารพิษตกค้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำอ้อยไร่ไม่จนเพิ่มคุณภาพเพื่อสุขภาพและเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

12345678910...