Search Result of "ไม้สน"

About 39 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สมบัติเยื่ออินทรีย์ของไม้สนสามใบ (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

คุณสมบัติเยื่ออะซิโตโซปของไม้สน 4 ชนิด (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิชิต ลำใย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจแจงนับทรัพยากรป่าไม้, รุกขกาลวิทยา, ชีวมิติป่าไม้

Resume

12