Search Result of "ไม้ยืนต้น"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล, ImgMr. Peili Fu, ImgMr. Shubin Zhang, ImgMr. Yajun Chen, ImgMr.Shankar Panthi, ImgMr.Song Lv, ImgMr.Zhenghong Tan, ImgMs. Hua Lin, ImgMs.Jingxian Shen, ImgMs.Xiaojun Fan, ImgMs.Yajie Hao, ImgMs.Ying Niu, Imgนางสาว พิมพ์นรา ถิ่นพระบาท, Imgนางสาว พิศมัย แม่นปืน, Imgนางสาว วรรณวลี คงจรัส, Imgนางสาว ศศิวิมล แก้วกมล, Imgนางสาว อริสา แก้วมโน, Imgนาย นวัชพริษฐ์ กิจอุดม, Imgนาย เลิศศักดิ์ ศรีพรหม

แหล่งทุน:Chinese Academy of Science, China (โครงการ NSFT-TRF ในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้โครงการของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามแนวละติจูด: กรณีศึกษาของแปลงพลวัตบนเส้นลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก)

Img

งานวิจัย

การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมสภาพเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาพรรณไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมสภาพเพื่อพัฒนาเป็นป่าชุมชน

Img

ที่มา:วารสารเคหการเกษตร

หัวเรื่อง:(กรุณาย้ายไปหัวข้อ ผลงานอื่นๆ) การปลูกไพลเพิ่มรายได้ ในแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายและความหลากชนิดของไม้ยืนต้นตามระดับความเค็มของดินในป่าชายเลน จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgวาณิชยา นิลวิเชียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุวิทย์ แสงทองพราว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นในสวนศึกษาธรรมชาติวิทยาป่าชายเลน จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgปฏิมาพร ผ่องสุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การศึกษาสังคมพืชบริเวณพื้นที่ป่าเขาเกษตรและความหลากชนิดของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของไม้ยืนต้นในป่าเต็งรังและป่าผสมผลัดใบในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgปรัศนีย์ ทิพย์รักษา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวทัศนีย์ อนมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฮอร์ส เวเยอร์เฮาซเซอร์, Imgนายชาญชัย ยาวุฒิ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาทางสัณฐานวิทยา และการจำแนก ชนิดกล้าไม้ยืนต้นบางชนิด บริเวณป่าดิบแล้งใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ผู้เขียน:Imgวรดลต์ แจ่มจำรูญ

กรรมการวิชาเอก:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของไม้ยืนต้นในป่าเต็งรังที่สะแกราช จ.นครราชสีมา 1. ความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของความหลากชนิด

ผู้เขียน:Imgนายพงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Study on variations and dynamics of species diversity of trees (DBH ? 4.5 cm) was carried out in 4 sub-types of dry dipterocarp forest at Sakaerat, Nakornratchasima Province. Variance analysis of Shannon-Wiener index’s H of the four stands and it’s relationship to other indices of species diversity, evenness and richness were studied and vompared to the dry evergreen forest in the same location and to the secondary and primary dry dipterocarp forests at Somdet, Kalasin Province. The study revealed that various indices were significantly correlated with H and enabling the indirect estimation of each index by using H as an independent variable. In the onset of study, it was found that the species diversity index (H) of the four stands were significantly different but H of Shorea floribunda-Quercus kerrii dominant stand was not significantly different from those in dry evergreen forest and primary dry dipterocarp forest at Somdet. H of stand dominated by Shorea obtusa-Pterocarpus macrocarpus was not different from the secondary dry dipterocarp forest. Monitoring of species diversity of Sakaerat dry dipterocarp forest for 9 years and dry evergreen forest for 11 years at Sakaerat and the primary and secondary dry dipterocarp forests at Somdet for 5 years suggested that Shorea obtuse-Pterocarpus macrocarpus dominant stand increased it’s species diversity significantly while other stand were positively or negatively changed more or less but not significantly observed.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 3, Jul 95 - Sep 95, Page 416 - 427 |  PDF |  Page 

12