Search Result of "ไม้ผลกึ่งร้อน"

About 2 results
Img

ที่มา:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

หัวเรื่อง:การรวบรวมเชื้อพันธุ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนบางชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

Img

Researcher

นาย เรืองศักดิ์ กมขุนทด

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล

Resume