Search Result of "ไม้ป่าชายเลน"

About 34 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพรรณไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางกายวิภาคและกลสมบัติของไม้ป่าชายเลน 10 ชนิด

ผู้เขียน:Imgสุภัททา รุ่งโรจน์พานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

หัวเรื่อง:การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา, Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเดชา ดวงนามล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุชา ทะรา, Imgนายวิสัย คงแก้ว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อ้ตราการสังเคราะห์แสงและการตอบสนองต่อปัจจัยแสงของพรรณไม้ป่าชายเลนบางชนิดบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgวัลยา คงผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมนึก ผ่องอำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านดินที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของไม้ป่าชายเลน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ผู้เขียน:Imgพรฤดี เหมือนสีเลา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่ปลูกบน พื้นที่นากุ้งร้าง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgพูลศรี เมืองสง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างของป่าชายเลนภายหลังสัมปทานการทำไม้ในอำเภอเมืองตราด และอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgมุ่งรักษ์ ปิ่นวนิชย์กุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

นาง ชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:หญ้าทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราการงอกและการเติบโตของไม้ป่าชายเลนในวัสดุเพาะชำที่ต่างกัน

ผู้เขียน:Imgชาตรี ไฝ่จิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgธวัชชัย สันติสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12