Search Result of "ไม้ดอกหอม"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย

Img

Researcher

นาย อุดม แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช, การตกแต่งสวน

Resume

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนามก.

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์และการดูแลไม้ดอกหอมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคนิคเพื่อพัฒนาวิธีการสกัดสารหอมจากไม้ดอกหอมไทย

Img

Researcher

ดร. อตินุช แซ่จิว

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาง กณิษฐา สังคะหะ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคพืช , การควบคุมโดยชีววิธี

Resume

Img

Researcher

นาง เฟื่องฟ้า จันทนิยม

ที่ทำงาน:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง(ยกเลิก) สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน (ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:การเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและดูแลรักษาไม้ดอกหอมเพื่อการขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์ทางการค้า

123