Search Result of "ไม่ใช้เครื่องยนต์"

About 16 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การขนส่งในเมือง การขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทางเท้าเพื่อส่งเสริมการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ กรณีศึกษา พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ผู้เขียน:Imgพงศธร ตันอารีย์

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ระบบสัญจรแบบขับเคลื่อนโดยไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อการประหยัดพลังงาน

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกวินทรา ภู่ระหงษ์

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:ImgLertwit Rangsiraksa

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Img

Researcher

ดร. ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมไทย , บรรยากาศในงานสถาปัตยกรรม

Resume