Search Result of "ไมโครคอนโทรลเลอร์"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบหุ่นยนต์ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนกระจก โดยอาศัยเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นภายในอากาศ

ผู้เขียน:Imgกฤตธี จินดาวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2553

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ครั้งที่ 11 (วทน.11)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่32

หัวเรื่อง:มิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงิน

Img

Researcher

นาย ธเนส สุขสมพงษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมระดับของเหลวภายในถังบรรจุระบบ 3 ถังโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์เคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์คัดแยกวัตถุโดยการประมวลผลภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับบ่อเลี่ยงสัตว์น้ำ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:มิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเติมเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:หุ่นยนต์เคลื่อนที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

123