Search Result of "ไพโรไลซิส"

About 58 results
Img

งานวิจัย

การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของตังเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ในการไพโรไลซิส (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, Imgนางสาวศศิวิมล ขาวโกมล, Imgเนตรนภา วิชานงค์, Imgวชิระ กลับชุ่ม, Imgวรรณี เนตรสิงหนาท, Imgศิรินภา พรพิพัฒน์มั่นคง

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การไพโรไลซิสร่วมชีวมวล และมูลวัวเพื่อผลิตน้ำมันชีวภาพ และปุ๋ยคาร์บอน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิตปริญญาโท

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตน้ำมันชีวมวลจากไม้กระถินยักษ์ด้วยการไพโรไลซิส (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์, Imgนางสาววรดาณ์ มูลศรีแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Pyrolysis, Heavy oil upgrading, Catalysis, Polymer composites

Resume

123