Search Result of "ไพโรจน์ พวงลดา"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระยะเวลาการลอกคราบของกุ้งกุลาดำในบ่อเลี้ยง

ผู้เขียน:Imgไพโรจน์ พวงลดา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุปราณี ชินบุตร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection