Search Result of "ไพ"

About 760 results
Img

การประชุมวิชาการ

ไพโรไลซีสของเมล็ดสบู่ดำ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Vittaya Punsuvon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

หัวเรื่อง:โครงการเตรียมความพร้อมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ปี 2553-2555)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ไทยลักซ์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเสริม MOS (mannan oligocasscharide) ยีสต์ สารสกัดจากพืชบางชนิด และจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการกระตุ้นของระดับภูมิคุ้มกันในปลาทับทิม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, อาจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, Imgนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, Imgนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, Imgนางรพีพรรณ มีสง่า

Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบทางประสาทสัมผัสเชิงพรรณนาของผลิตภัณฑ์น้ำส้ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเสื่อมสภาพและการนำกลับมาใช้ใหม่ของตังเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ในการไพโรไลซิส (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

โครงการต้นแบบระบบการจัดการขยะแปรรูปเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนด้วยระบบไพโรไลซิสเพื่อได้ผลผลิตเป็นเชื้อเพลิงของเหลว แท่งเชื้อเพลิง ก๊าซสังเคราะห์อัดแน่น ปุ๋ยหมัก และพลังงานไฟฟ้า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงษ์ภวัลย์ ภัทรประภานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, อาจารย์, Imgนายอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ, Imgนางสาวศศิวิมล ขาวโกมล, Imgเนตรนภา วิชานงค์, Imgวชิระ กลับชุ่ม, Imgวรรณี เนตรสิงหนาท, Imgศิรินภา พรพิพัฒน์มั่นคง

แหล่งทุน:กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ไพศักดิ์ พูลผกา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics

Resume

Img
12345678910...