Search Result of "ไทยเข้มแข็ง"

About 39 results
Img

ที่มา:โครงการวิจัยไทยเข้มแข็ง

หัวเรื่อง:ผลของเบญจกุลต่อการหลั่งไซโตไคน์ต้านการอักเสบในเซลล์ต้นแบบลำไส้ใหญ่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 "การสร้างแบบจำลองเพื่อไทยเข้มแข็ง"

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทมเพลทสำหรับสร้างแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์เครือข่ายระบบห่วงโซ่อุปทาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9: พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง

หัวเรื่อง:การเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าด้วยเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งแยกได้จากดินขุยไผ่สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงบประมาณ

หัวเรื่อง:การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงบประมาณ

หัวเรื่อง:การติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เออวดี เปรมัษเฐียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ผลของเบญจกุลต่อการหลั่งไซโตไคน์ต้านการอักเสบในเซลล์ต้นแบบลำไส้ใหญ่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร. อัญญานีย์ บุโรดม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. อัญญานีย์ บุโรดม

แหล่งทุน:โครงการวิจัยไทยเข้มแข็ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมสหกรณ์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์สู่สหกรณ์ไทยเข้มแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

12