Search Result of "ไข่ไก่"

About 118 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเมนูอาหารจากไข่ไก่เพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การประกันคุณภาพไข่ไก่เพื่อการบริโภค (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไข่ไก่ระดับฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางตอนบน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรทัย จินตสถาพร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
123456