Search Result of "ไขรำข้าว"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตไขรำข้าวบริสุทธิ์

ผู้เขียน:Imgนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์, Imgนางเนื้อทอง วนานุวัธ, อาจารย์, ImgManee Saeng ngern

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Rice bran wax is a source of natural waxes and is considered as a waste from rice bran oil industries. Recovering of rice bran waxes by fractionally crystallization with solvents will be useful in making wax emulsion, this will add up value to rice industries. Preparation of the pure rice bran wax was carried out by using two different solvent methods. Yields as well as physical and chemical properties of the waxes were determined. The results showed that the use of benzene as the solvent gave 7-8% wax compared to 17-18% yield when purifying first with hexane and subsequently crystallized with isopropanol at 5oC. Both samples of waxes produced were quite hard and dry but the color varied from brown to tan. Their physical and chemical properties were similar and met the wax specification of the U.S.F.D.A. approval for food uses. Their properties were also very much similar to those of carnauba wax which is widely used in the industries.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 4, Oct 90 - Dec 90, Page 496 - 501 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขรำข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของสารเคลือบผิวอิมัลชันจากไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Simulated moving bed, liquid-liquid extraction,, microchannel technology, CO2 capture

Resume

Img

Researcher

ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume

Img

Researcher

ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food chemistry, Chemical and nutritional qualities evaluation, Development of snack product and Thai dessert for export, Product development from rice

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารเคลือบจากไขรำข้าวและเชลแลคต่อส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง

ผู้เขียน:Imgปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดสอบสารเคลือบส้มจากไขรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสไขรำข้าวที่มีส่วนผสมของไลโปโซมสารสกัดมะขามป้อม

ผู้เขียน:Imgจันทิมา หอมกลบ

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารเคลือบผิวจากแชลแลคและไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified Starch

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสารเคลือบผิวอัมัลชันจากไขรำข้าว

ผู้เขียน:Imgเฉลิมพล เขียวพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประสิทธิ์ ยามาลี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12