Search Result of "ไก่ดำ"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการสกัดสารเมลานินในไก่ดำภูพาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไก่ดำผง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาติสยาม ผลวิลัย

แหล่งทุน:งบประมาณของจังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบของยีนต้านทานเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (Mx gene) ในไก่ดำเคยภูพาน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน ไตรธิเลน

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการให้ไข่ของไก่ดำภูพาน1 และไก่ดำภูพาน2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:สวพ.มก.ฉกส

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของไก่ดำภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดสารเมลานินในไก่ดำภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณคาร์โนซีนในเนื้อสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณของจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปไก่ดำผง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12