Search Result of "ใยอาหาร"

About 138 results
Img

งานวิจัย

น้ำมะกรูดอัดลมแคลอรี่ต่ำเสริมใยอาหารสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ปลายข้าวเสริมเส้นใยอาหาร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเปลือกมะม่วงในประเทศไทยเพื่อผลิตเส้นใยอาหารของเปลือกมะม่วง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกและจำแนกลักษณะใยอาหารจากเปลือกมะม่วง (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img
Img

งานวิจัย

ใยอาหารผงคุณภาพสูงจากกากมะนาวเหลือทิ้ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สาหร่ายไทยอบกรอบพร้อมทาน แคลอรีต่ำ ใยอาหารและโปรตีนสูง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทน.)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารชนิดใหม่ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234567