Search Result of "โอโซน"

About 153 results
Img
Img

งานวิจัย

ฐานข้อมูลไบรโอโซนน้ำจืดในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความหลากหลายทางชีววิทยาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมสาหร่ายในกระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยโอโซน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโอโซนในพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยีจำกัด ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้โอโซนล้างกระเพราและโหระพาเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการส่งออก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, Imgนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, Imgวนาพรรณ ชัยกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12345678