Search Result of "โอลีโอเจล"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Rice Bran Wax Oleogel as Fat Replacement on Cake Quality

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate and Microstructure

Resume