Search Result of "โลมาหลังโหนก"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประชากรโลมาหลังโหนก (Sousa chinensis Osbeck, 1765) บริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย

ผู้เขียน:Imgนุชจรีย์ อุ่นดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เป็นรายตัวด้วยภาพถ่ายของโลมาหลังโหนกบริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พฤติกรรมบางประการของโลมาหลังโหนกบริเวณชายฝั่งขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง

Img

Researcher

ดร. พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางชีวภาพ, วิวัฒนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume