Search Result of "โรงไฟฟ้าชีวมวล"

About 48 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชนต้นแบบจังหวัดสระแก้ว โดยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification) ขนาด 300 กิโลวัตต์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนายยุทธนา บรรจง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนางกัณทิมา โอชารส, Imgนางสาวชลลดา บุราชรินทร์, Imgนายเอกพงษ์ ธนะวัติ, Imgนางสาววัชรี อธิปัญญาสฤษดิ์, Imgนางสาวสุจิตรา สุวรรณ, Imgนายจิตวัต อรุณนภา, Imgนายสมปอง นิลพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานจังหวัดสระแก้ว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ต้นทุนโลจิสติกส์ของการป้อนไม้ชีวมวลเข้าสู่โรงไฟฟ้าชีวมวล (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

123