Search Result of "โรงแรม"

About 435 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเข้าสู่สังคมองค์กรของนิสิตในโครงการสหกิจศึกษา สาขาการโรงแรม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเปรมฤดี ชอบผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาข้าวโพดอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7 เรื่อง ข้าวโพดอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชผักแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:Commission on Higher Eduction Congress IV - University Staff Dvelopment Consortium (CHE-USDC Congress IV)โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเดอะซายส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

หัวเรื่อง:Genetic structure in elite Thai oil palm parents using SSR markers

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:ผลของน้ำส้มไม้ต่อคุณภาพและผลผลิตของมะละกอและเสาวรส

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2548 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

หัวเรื่อง:ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่

12345678910...