Search Result of "โรงฆ่าสัตว์"

About 74 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะและการจัดการมลพิษจากโรงฆ่าสัตว์: กรณีศึกษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองลำพูนและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครนครเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสมใจ สิมาฉายา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเพื่อบันทึกและติดตามภาวะโรคจากโรงฆ่าสัตว์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:kasetsart Annual Conference

หัวเรื่อง:ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีด้วยบัวหลวง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความชุกของเชื้อสเตร็พโตค็อคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ภาคเหนือของประเทศไทย

1234