Search Result of "โรคไหม้ในข้าว"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารแก่นเกษตร

หัวเรื่อง:โรคไหม้ในข้าวและ สถานการณ์ปัจจุบันของงานวิจัยด้านยีนต้านทานโรคไหม้ในข้าว

Img

งานวิจัย

การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ในข้าว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุรีพร เกตุงาม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal)

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าว(Pi-d2) ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารจากพืชสกุล Aglaia (Meliaceae) ที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อรา Pyricularia oryzae Cav. สาเหตุโรคไหม้ในข้าว

ผู้เขียน:Imgสุคนธา เจริญศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนก่อโรคในเชื้อราสาเหตุโรคไหม้ในข้าว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pid3 Pigm(t) และ Pi54 ในข้าวพื้นเมืองไทย โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผู้เขียน:Imgกฤตกิตติศักดิ์ ไพตรีจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Moleculer Biology

Resume