Search Result of "โรคใบขาวอ้อย Matsumuratettixhiroglyphicus(Matsumura )เชื้อราสาเหตุโรคแมลง"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว ณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume