Search Result of "โรคหลังการเก็บเกี่ยว"

About 45 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาใช้สารสกัดจากอบเชยในการป้องกันและควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วงน้ำดอกไม้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำร้อนเพื่อการควบคุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงเพื่อการส่งออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

โรคหลังการเก็บเกี่ยวของลองกองและการควบคุม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เทส

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันกานพลู น้ำมันอบเชยและการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคหลังการเก็บเกี่ยวขององุ่น

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:โครงการการบริหารและจัดการความเสี่ยงเพื่อลดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคราดำบนผิวของผลลองกอง (Algaia dookkoo Griff.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาผลทุเรียนพันธุ์หมอนทองระดับกึ่งการค้าเพื่อการส่งออกด้วยสารเคมีและสมุนไพร

Img

ที่มา:พืชสวน (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โรคแอนแทรคโนส ปัญหาของผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:ภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พยาธิภายนอกของสุนัขในประเทศไทยและหลักการควบคุมและกำจัดพยาธิภายนอกของสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:กลไกการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอโดยใช้ยีสต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

123