Search Result of "โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร

Resume