Search Result of "โรคฟันผุ"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวารุณี โสวรรณรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัย คณะสาธารณสาธารณสุขศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:air pollution, indoor air pollution, environmental

Resume