Search Result of "โรคผลเน่าราสีเขียวของส้ม"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้นและไคโตแซน

Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวบนผลส้มโดยใช้เชื้อยีสต์ปฏิปักษ์และสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวบนผลส้มโดยใช้เชื้อยีสต์ปฏิปักษ์และสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น และไคโตแซน

Img
Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคผลเน่าราสีเขียวของส้มที่เกิดจากเชื้อรา Penicillium digitatum โดยใช้สารสกัดกึ่งบริสุทธิ์จากขมิ้น และไคโตแซน

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume