Search Result of "โรคขั้วผลเน่า"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:Agricultural science journal-suppl.(วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร-พิเศษ)

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลภาคนิทัศน์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (2012)

ผลงาน:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

นักวิจัย: Imgน.ส.พัทยา จำปีเรือง Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การควบคุมโรคขั้วผลเน่าของมะม่วงโดยใช้ยีสต์บางชนิด

ผู้เขียน:Imgมณฑาทิพย์ เสาร์ห้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพของวิธีการควบคุมโรคขั้วผลเน่าในผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

Img

ที่มา:วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด : การพัฒนาจังหวัดนครปฐมบนฐานข้อมูลและการมีส่วนร่วม

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ธรรมชาติในการยับยั้งโรคขั้วผลเน่าในมะม่วง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ดีเด่น การนำเสอนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (2010)

ผลงาน:การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

นักวิจัย: Imgนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง Imgสุธาสินี แผนคู้

Doner:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Img
Img
12