Search Result of "โฟมแมท"

About 17 results
Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

คุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การผลิตแป้งกล้วยไข่ [Musa sp. (AA group)]ด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตกล้วยไข่ผงโดยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:อนาคตชนบทไทย:ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพของเม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีการอบแห้งโฟม-แมท

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:คุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว อริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

Resume

Img

ที่มา:The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013

หัวเรื่อง:การผลิตแป้งกล้วยไข่ [Musa sp. (AA group)]ด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟมแมท

Img

ที่มา:The 4th Rajamangala University of Technology International Conference

หัวเรื่อง:การผลิตกล้วยไข่ผงด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบโฟมแมท: การหดตัวและคุณภาพ

Img

ที่มา:สวพ.มก.ฉกส.

หัวเรื่อง:คุณภาพของผลิตภัณฑ์เม่าผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

Img

Researcher

ดร. ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ (Drying Technology), พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational fluid dynamics, CFD), วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง (Discrete element method, DEM), พลศาสตร์ของก๊าซและของแข็งในการไหลแบบสองเฟส (CFD-DEM)

Resume