Search Result of "โปรแกรมประยุกต์"

About 95 results
Img

งานวิจัย

โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีบนเว็บสำหรับการเตือนภัยน้ำท่วม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์ (ขยายเวลา) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบรับหนังสือจองอัตโนมัติด้วยตนเองโดยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวและ RFID (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย โศภิษฐกมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเป็นเอก ลิ้มทองคำ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345