Search Result of "โปรตีนไฮโดรไลเสต"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวเรื่อง:การผลิตอัลบูมิน และโปรตีนไฮโดรไลเสต จากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:กิจกรรมของเอนไซม์โปรติเอสจากไส้และตับอ่อนของเป็ดเพื่อการประยุกต์ใช้ในการผลิตโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเสต

Img

Researcher

ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food engineering, Food biosensor, Enzyme technology

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Fishery Product Technology, Meat Product Technology, Egg Product Technology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยีและการประยุกต์, ชีวเคมี, เทคโนโลยีเอนไซม์, พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume