Search Result of "โบราณคดี"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หาค่าอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL Dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Img
Img

งานวิจัย

สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐวัฒน์ เกษเทศ, Imgนนทรัตน์ นิ่มสุวรรณ

แหล่งทุน:มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในบริเวณแนวชายแดนภาคตะวันตกของประเทศที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (2013)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเขมจิรา หนองเป็ด, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง, อาจารย์, Imgนายรัฐธนนท์ ธนาธรณ์คุณานนท์, อาจารย์, Imgดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, Imgนางสาววัสราภรณ์ ละนิล, อาจารย์, Imgนางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว, Imgนายจรายุทธ มงคลวงษ์, Imgนายดนุพล แสงนาค, Imgนายนเรศ จุลบุตร, Imgนายภานุวัฒน์ ปัญจเมธี, Imgผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:อยู่ในระหว่างขอทุนวิจัยจาก สวพ.มก. และคณะวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

Img

Researcher

นางสาว พวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ, โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ , มานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาและการท่องเที่ยว, วิจัยเชิงคุณภาพ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวเรื่อง:โครงการการศึกษาและสำรวจทางโบราณคดีเหนือเขื่อนภูมิพล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

12