Search Result of "โทรทัศน์"

About 208 results
Img

ที่มา:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ )เทปโทรทัศน์

หัวเรื่อง:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) เทปโทรทัศน์รายการ " ฟ้าห่มดิน" สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 อังคารที่ 8 กรกฎาคม 2551เวลา 17.55

Img

ที่มา:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ )เทปโทรทัศน์

หัวเรื่อง:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ) เทปโทรทัศน์รายการ ๑ ในพระราชดำริ มูลนิธิอานันทมหิดล ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 20.20 น. .''บันทึกต้นนำ " ตอนที่ 1

Img

ที่มา:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ ) เทปโทรทัศน์

หัวเรื่อง:(ย้ายไป หัวข้อผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) เทปโทรทัศน์รายการ ๑ ในพระราชดำริ มูลนิธิอานันทมหิดล ทางสถานีโทรทัศน์ อสมท.ช่อง 9 วันที่ 30 สิงหาคม 2551 เวลา20.30 น. ."บันทึกต้นนำ." ตอนที่ 2

Img

ที่มา:บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

หัวเรื่อง:ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถานีโทรทัศน์สี ช่อง 3

หัวเรื่อง:อาหารสุนัขทางเลือก ทำเองก็ได้ e-Dogs

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการกำกับดูแลเนื้อหา (Content)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

Img
Img
12345678910...