Search Result of "โดรน"

About 29 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโดรนปีกนิ่งบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโดรนปีกหมุนบังคับการบินอัตโนมัติเพื่อการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Datamining Bioinfomatic

Resume

Img

งานวิจัย

ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, Imgดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Numerical Modeling, Finite Element Method, Microcontroller, Sensor Technology, Mobile Application, IoT, Drone

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Control System and Application, Smart and Embedded System, Underwater Robotics

Resume

Img

Researcher

ดร. ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

12