Search Result of "โซมาติกเอมบริโอ"

About 10 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล

Img

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโซมาติกเอ็มบริโอในไพล

Img

งานวิจัย

การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

Researcher

ดร. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวน, อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology Techniques, Plant Breeding, Plant Tissue Culture, Cultivation Techniques, ปรับปรุงพันธุ์พืชสวน

Resume