Search Result of "โชคชัย"

About 692 results
Img

ที่มา:บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

หัวเรื่อง:การบำบัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองจันทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาตลอดชีวิต, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การฝึกอบรม, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img

Researcher

นาย โชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา, ผู้ฝึกสอนกรีฑา

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
12345678910...