Search Result of "โคลิฟอร์ม"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบภาคสนามสำเร็จรูปเพื่อตรวจหาเชื้อฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Esherichia coli) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิแช่เยือกแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และระยะเวลาระหว่างการเก็บรักษาต่อการอยู่รอดและความต้านทานของแบคทีเรียโคลิฟอร์มในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือ ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้องถิ่น (2019)

ผลงาน:ชุดทดสอบ Coli 2 in 1 เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรีย Escherichia coli ในชุดทดสอบเดียว

นักวิจัย: Imgดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของรังสีแสงอาทิตย์ต่อการลดปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มและแบคทีเรียก่อโรคในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง

ผู้เขียน:Imgธนิศร์ ปัทมพิฑูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ต่อองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดในเมล็ดของถั่วเหลืองไทยพันธุ์ สจ. 5

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การใช้ Micro-titer Plate สำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างฟิ ล์มชีวภาพจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงของโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำจัดโคลิฟอร์มและอีโคไลที่ดื้อยาปฏิชีวนะในระบบตะกอนเร่งที่บำบัดน้ำเสียชุมชน

ผู้เขียน:Imgนพรัตน์ พัชณีย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Biochemistry , Molecular Biology , Medical Microbiology , protein purification

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐชพร ทองดอนแช่ม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา, เกษตรและชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของอาหารFood microbiology, Genetics, Food safety

Resume

12