Search Result of "โคลชิซิน"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์และการชักนำให้กระชายแดงเกิดการกลายด้วยโคลชิซินในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgนิยมศรี ศรีคุณ

ประธานกรรมการ:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการร่วม:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราด้วยการใช้โคลชิซินชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgสัณฐิตา ตังคจิวางกูร

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgTharathorn Teerakathiti, Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในแววมยุราพันธุ์ลูกผสม (Torenia fournieri x Torenia baillonii) และแววมยุราพันธุ์กลายดอกสีเหลืองด้วยการใช้สารโคลชิซินชนิดเม็ด

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการผลิตกล้วยไม้เอื้องแซะหอมเพื่ออุตสาหรรมไม้กระถางและการผลิตน้ำหอม

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา สระธรรม

ประธานกรรมการ:Imgมาลี ณ นคร

กรรมการร่วม:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลของสารโคลชิซินและ oryzalin ต่อการชักนำต้นดับเบิลแฮพลอยด์ในการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโคลชิซินที่มีต่อเปราะบางชนิดที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ สระเพ็ชร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความแปรปรวนทางสัณฐานวิทยาและเซลล์วิทยาในตำลึงที่เกิดจากการใช้สารโคลชิซิน

ผู้เขียน:Imgรัชนีวรรณ จึงสงวนสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มจำนวนโครโมโซมของขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยด้วยโคลชิซิน ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgวัชรินทร์ รัตนพันธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยกระบวนการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อนร่วมกับการชักนำด้วยโคลชิซิน

ผู้เขียน:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์, Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, Imgนายเผดิม ระติสุนทร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, Imgกาญจนา กล้าแข็ง, Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, ImgChairerk Maneepongse, ImgSongkran Jitrakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The F1 hybrids (IR 70/O. minuta and IR 72/O. minuta) were cultured on the modified MS media containing 15% coconut water, 1 g/l yeast extract, 3 mg/l BAP and 0.01, 0.03 and 0.05% colchicin during 3, 5 and 7 days. The F1 hybrids could have most rapid growth and many tillers on the 0.01% colchicine supplemented medium. These F1 hybrids from such medium which were treated for 3, 5 and 7 days were transferred to pots in the greenhouse. Some tillers produced panicles and seeds, while some tillers produced panicles but no seed formation. F2 seeds were planted, almost of tillers produced panicles and seeds. The size of F3 seeds were similar to cultivated varieties (IR 70 and IR 72).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 193 - 199 |  PDF |  Page 

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

12