Search Result of "โคระยะรีดนม"

About 12 results
Img

ที่มา:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

หัวเรื่อง:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้รําสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบหลักในอาหารโคระยะรีดนม

Img

ที่มา:สำนักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ ผลการใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากตะไคร้ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในเต้านมของแม่โคนมระยะให้นำนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตโคนม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้อง ไบโอแกสจากมูลสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เลอชาติ บุญเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาโคนม, Ruminant Physiology , Ruminant Physiology

Resume

Img