Search Result of "โครงเครื่องรับโทรทัศน์"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการผลิตโครงเครื่องรับโทรทัศน์โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต

Img

Researcher

ดร. นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume