Search Result of "โครงสร้างโมเลกุล"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mass transfer/Heat transfer in starchy food, Starchy food (Noodle, wheat flour based products), Adsorption of protein on solid surface, Noodle Products

Resume

Img

Researcher

ดร. พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คาร์โบไฮเดรต, เคมีอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ , การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

Resume

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate and Microstructure

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer Science and Engineering, Modeling and Simulation, Transport Phenomena

Resume