Search Result of "โครงสร้างสังคมพืช"

About 22 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชของพื้นที่ชายป่าในหย่อมป่าดิบเขาที่เกิดจากการทำไร่เลื่อนลอย บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgแหลมไทย อาษานอก

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์, Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgระเบียบ ศรีกงพาน

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชน้ำในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgไชยา อุดมศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ImgChavalit Vidthayanon

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างป่าบุ่งป่าทาม ในลุ่มน้ำมูล

ผู้เขียน:Imgขวัญใจ คำมงคล

ประธานกรรมการ:Imgสราวุธ สังข์แก้ว

กรรมการร่วม:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าบริเวณวนอุทยานกลางอ่าว

ผู้เขียน:Imgอริน อานิสงฆ์

ประธานกรรมการ:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgสุระ พัฒนเกียรติ

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรีย์ ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชป่าดิบเขาในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุคิด เรืองเรื่อ

ประธานกรรมการ:Imgสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดอกรัก มารอด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง อรนุช นิลเขต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img
Img

Researcher

นาย เจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นรินธร จำวงษ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Forest soil , Forest Plantation, การกักเก็บคาร์บอนภาคป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สมพร แม่ลิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Tree breeding, Forest tree seeds, Plantation

Resume

Img

Researcher

นาย อนุชา ทะรา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, นิเวศวิทยาป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, อารักขาป่าไม้, นิเวศวิทยาไฟป่า, การจัดการไฟป่า

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

Resume

Img

งานวิจัย

พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (19)

Img

Researcher

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume

Img

Researcher

ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า , สรีรวิทยาไม้ยืนต้น , การหมุนเวียนคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนวัฒนวิทยา, ปฐพีวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้ประยุกต์, การฟื้นฟูระบบนิเวศน์

Resume

12